Web Barındırma Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Cihannüma Mah. Hüsnü Savman Sok No40 Da9 Beşiktaş / İstanbul Türkiye adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesi’nde 6091042024 vergi numarası ile kayıtlı bulunan LİMON BİLGİ TEKNOLOJİLRERİ A.Ş. (Bundan Sonra LIMONHOST olarak anılacaktır) ile LIMONHOST’a ait web sitesi www.limonhost.net (bu “Site”) üzerinden LIMONHOST ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabul edilmekle, işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.limonhost.net isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmelerin okuduğu, anlaşıldığı, mutabık kalındığı ve bu Sözleşme hükümlerinin Müşteri için bağlayıcı olduğu müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin LIMONHOST’a ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile işbu sözleşme yürürlüğe girer ve belirsiz sürelidir. MÜŞTERİ’nin sözleşmeye konu hizmetleri aylık ödemeler yapmak suretiyle abonelik şeklinde alması halinde de Sözleşme belirsiz süreli olarak kabul edilecektir.

3. HİZMET’İN TANIMI

LIMONHOST’un işbu sözleşme ile MÜŞTERİ’ye verecek olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın ve/veya eposta hesaplarının LİMONHOST sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting, “Kurumsal Hosting”, “Windows Hosting”, “Bayi Hosting”, “FastWP” ve “Kurumsal Eposta” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir. Alınan hizmetin tür ve içeriğine göre ayrı ayrı ücretlendirileceğini Müşteri bilir ve kabul eder. MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm LIMONHOST politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı olarak LİMONHOST Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ aşağıdaki durumlarda ve bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel, gibi doğal afetler, salgınlar ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya LIMONHOST’un zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın LIMONHOST’un kontrolü dışındaki veya LIMONHOST tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, LIMONHOST’un Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. MÜŞTERİ, LIMONHOST tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı LIMONHOST sorumlu tutulamaz. LIMONHOST bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, LİMONHOST’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, LİMONHOST işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. LİMONHOST’un bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ, LİMONHOST’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, LİMONHOST’un ve üçüncü kişilerin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ, LİMONHOST’un diğer müşterilerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda LİMONHOST sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve LİMONHOST’un sorumluluğuna gidemez.

4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. Müşteri, kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, kendisi tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, LİMONHOST’u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple LİMONHOST aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, LİMONHOST’un ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile LİMONHOST aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde LİMONHOST’un davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından LİMONHOST’un sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. LİMONHOST, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. LİMONHOST sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece LİMONHOST’a verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde LİMONHOST’a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, LİMONHOST’un uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin LİMONHOST’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye LİMONHOST’un Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin LİMONHOST’un açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ tarafından, hizmet kullanım şartlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde LİMONHOST’un bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, LİMONHOST’un alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da LİMONHOST’a bildireceğini aksi halde LİMONHOST’un uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile LİMONHOST’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, LİMONHOST’un bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca LİMONHOST’a hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde LİMONHOST’un erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile LİMONHOST’un aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, LİMONHOST’a karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler LİMONHOST tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme LİMONHOST tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ LİMONHOST’a karşı herhangi bir zarar ziyan ve tazminat iddiasında bulunamaz.

4.3.8. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. LİMONHOST tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer LİMONHOST müşterilerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve LİMONHOST’un bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının LİMONHOST tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. LİMONHOST dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.11. MÜŞTERİ, LİMONHOST’un hizmetlerinin hukuka ve sözleşmeye aykırı olarak kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı LİMONHOST’un zarar ve ziyanını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.3.12. Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen faaliyetler bunlardır: Topsite’lar Hotlink'ler USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...) Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma viii. Proxy script’leri MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü) Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil) Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar) Escrow hesabı/Banka Tahvilleri Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir) Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları İzinsiz sistem veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik) Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango)) Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı Fatura Tahsilat siteleri

4.3.13. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde LİMONHOST anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak derhal feshetme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil LİMONHOST hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. LİMONHOST sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. LİMONHOST sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. LİMONHOST dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.14. Talep eden her kim olursa olsun, LİMONHOST’un Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

4.3.15. Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili LİMONHOST Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ, kendi bayilerine ait hesaplar altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludur.

4.4. KAYNAK KULLANIMI

4.4.1. MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. “inode” linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. Limitler; Herhangi bir paylaşımlı hosting hesabında Linux sistemi için 250.000 adet inode, Windows sistemi için 500.000 adet dosyadır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde LİMONHOST, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda LİMONHOST hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

4.4.2. MÜŞTERİ, yüksek veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. Veri tabanında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, tek bir veritabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklüğü için limit 10 GB, tek bir veri tabanının büyüklüğü için limit 5GB’dır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde LİMONHOST MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda LİMONHOST hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

4.4.3. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler: Başlangıç Paketleri için 512 MB RAM / 1 Core CPU, Ekonomik Paketler için 1 Gb RAM / 1 Core CPU, Kurumsal Paketler için 2 Gb RAM / 2 Core CPU ve Extra paket için 4 Gb RAM / 4 Core CPU. Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır. CPU’nun kaç saniye boyunca komut işleyeceği sunucu performası için önemli bir parametredir, paylaşımlı hosting hizmetlerinde paketler arası adil kullanımı sağlamak amacı ile CPU kullanım zamanı hesap başına limitlenir. CPU kullanım zamanı limitleri 1 Core CPU içeren paketlerde 1.000 saniye/saat, 10.000 saniye/gün, 300.000 saniye/ay; 2 Core CPU içeren paketlerde 2.000 saniye/saat, 20.000 saniye/gün, 600.000 saniye/ay; 4 Core CPU içeren paketlerde 4.000 saniye/saat, 40.000 saniye/gün, 800.000 saniye/ay olarak belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde LİMONHOST, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda LİMONHOST’un hizmeti yavaşlatma hakkına sahiptir. Bu limitlerin aşılması halinde performans sorunların yaşanabileceği MÜŞTERİ’nin bilgisi ve kabulü dahilindedir.

4.4.4. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç paketi için 1024 KB, Ekonomik paket için 2048 KB, Kurumsal paket için 2048 ve Extra paket için 4096 KB’tır.

4.4.5. MÜŞTERİ, her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

4.4.6. MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halinde LİMONHOST networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerinin LİMONHOST tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. LIMONHOST’a ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)

4.4.7. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.8. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.

4.4.9. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB'dır.

4.4.10. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Kurumsal hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)

4.4.11. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

4.4.12. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.

4.4.13. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez. (.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau.mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb . shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )

4.4.14. FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

4.4.15. Paylaşımlı hosting'lerde bir web sitesine anlık olarak bağlantı Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 50/saniye, Sınırsız paketi için 100/saniye, Sınırsız Pro paketi için 150/saniye ve Sınırsız Xtreme paketi için 200/saniyedir.

4.4.16. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.4.17. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.

4.4.18. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların LİMONHOST’un paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.

4.4.19. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

4.4.20. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

4.4.21. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

4.4.22. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.4.23. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, LİMONHOST, MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda LİMONHOST gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik : LİMONHOST, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur: Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak LİMONHOST sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

LİMONHOST paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve LİMONHOST, MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. LİMONHOST, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, LİMONHOST’un inisiyatifinde, LİMONHOST’un Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda LİMONHOST kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

4.7. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için LİMONHOST’a gerekli yetkiyi vermektedir.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1. MÜŞTERİ, LİMONHOST Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2. LİMONHOST, hizmetleri için OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece LİMONHOST’un yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetleri otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve LİMONHOST’un o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirtilen Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir. MÜŞTERİ, satın aldığı ürünlerle, otomatik yenileme hizmetine kayıt olmuş olur. Bu hizmet sayesinde ürünler süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yöntemi kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir ve Müşteri’nin ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Müşteri dilediği takdirde ve dilediği zaman LİMONHOST hesabındaki otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahiptir. Otomatik yenileme talebinin iptal edildiğine ilişkin olarak LİMONHOST tarafından Müşteriye gönderilen yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.

5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve LİMONHOST’un 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

5.4. LİMONHOST, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan LİMONHOST’a ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu LİMONHOST hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

5.5. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun LİMONHOST’a ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile LİMONHOST’un sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin LİMONHOST’a yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5.6. LİMONHOST’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ , AYKIRILIK ve FESİH

6.1. LİMONHOST istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, LİMONHOST Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, LİMONHOST’un Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm LİMONHOST politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, LİMONHOST, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, LİMONHOST sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

6.5. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri veya muadili meydana geldiği taktirde, LİMONHOST, MÜŞTERİ’ye yazılı bir ihbarda bulunarak, bu Sözleşmeyi tek yanlı olarak (hiçbir tazminat, masraf, zarar vesaire ödemek zorunda olmaksızın) derhal feshedebilir:

b) MÜŞTERİ’nin ödeme güçlüğü içine düşmesi, alacaklıları lehine temlik senedi düzenlemesi, iflas etmesi veya konkordato ilan etmesi;

c) MÜŞTERİ aleyhine MÜŞTERİ’nin mallarının idaresi hakkında bir mahkeme kararı alınması;

d) MÜŞTERİ’nin şirket olarak tasfiyesi için bir emir verilmesi veya karar alınması (Limonhost’un önceden yazılı olarak onayladığı yeniden örgütlenme veya birleşme amaçları dışında bir amaçla);

e) MÜŞTERİ malları veya aktifleri üzerine bir tasfiye memuru tayin edilmesi veya mahkemenin ya da bir alacaklının tasfiye memuru veya iflas masası tayin etmesini ya da mahkemenin tasfiye kararı almasını gerektiren durumların ortaya çıkması;

h) Mücbir sebep halinin 30 günden fazla sürmesi halinde.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, salgın hastalık, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. Gizli Bilgiler, bu Anlaşma'nın amacını gerçekleştirme haricinde hiçbir şekilde kullanılamaz veya kopyalanamaz. Diğer tarafın Gizli Bilgilerinin kopyalanması durumunda mülkiyet, İfşa Eden Tarafın olarak kalır ve orijinalde bulunan tüm gizli veya özel bildirimlerine veya işaretlerine sahip olmalıdır. Diğer tarafın Gizli Bilgiler'i açısından, tarafların her biri (a) tüm Gizli Bilgiler'in kesinlikle gizli kalmasını sağlamak için tüm Makul Adımları (aşağıda tanımlanmaktadır) atacak ve (b) bu doküman kapsamındaki haklarını kullanması ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmesi için erişim sağlaması gerekenlerin dışındaki kişiler ya da bu dokümanda belirtilenlere önemli ölçüde benzer yükümlülükleri taşıyanların dışındaki kişilere diğer tarafın Gizli Bilgileri'ni ifşa etmeyecektir. Burada kullanıldığı anlamıyla "Makul Adımlar", bilgiyi alan tarafın uyguladığı ve kendi benzer nitelikteki özel ve gizli bilgilerini korumak için kullandığı ve makul bir dikkat etme standardından daha düşük seviyede olmayacak adımlardır. Tarafların bu Anlaşmadan önce bu anlaşmanın konusu ile ilgili olarak paylaşılan Gizli Bilgileri, bu Anlaşmanın hükümleri çerçevesinde korunacaktır. MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa sırasında eline geçen veya LİMONHOST tarafından kendisine yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan her türlü teknik, finansal, hukuksal ve ticari bilgiler, marka, patent, know-how, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü bilgi ,fikir, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri Sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. Tüm bilgiler ve kopyaları, sözleşmenin sona ermesi üzerine LİMONHOST’A geri verilecektir.

9.2. Yukarıda yer alan ve Gizli Bilgiler'in kullanımı veya ifşası için geçerli olan kısıtlamalar, şu durumdaki Gizli Bilgiler için geçerli değildir: (a) Alan tarafın, ifşa eden tarafın Gizli Bilgileri'ne ihtiyaç duymadan bağımsız olarak geliştirdiği veya söz konusu Gizli Bilgiler'i almaya hakkı olan üçüncü bir taraftan kısıtlama olmaksızın ve yasal olarak alınan bilgiler; (b) alan tarafın bu Anlaşma'yı ihlali söz konusu olmaksızın kamunun kullanımına sunulmuş bilgiler; (c) ifşanın gerçekleştiği tarihte alan tarafın kısıtlama olmaksızın sahip olduğu bilgiler veya (d) ifşa eden tarafın yazılı olarak kısıtlama olmaksızın verdiğini belirttiği bilgiler.

9.3 Müşteri, bu Anlaşma'nın koşullarını ve şartlarını veya içeriğindeki fiyatları üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Taraflardan hiçbiri diğerinin adını, diğerinin yazılı izni olmadığı sürece reklam veya benzeri etkinlikler için kullanamaz. İstisna olarak Müşteri, LİMONHOST’un Müşteri'nin adını müşteri listelerinde veya tarafların karşılıklı olarak anlaşma sağlayacağı durumlarda LİMONHOST’un pazarlama faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanabileceğini kabul eder.

9.4. Müşteri, Geri Bildirim'le ilgili görüşmeler sırasında LİMONHOST tarafından ifşa edilen bilgilerin LİMONHOST Gizli Bilgiler'i olarak kabul edileceğini ve bu Anlaşma'nın şartları uyarınca ifşa edilmeye karşı korunacağını kabul ve beyan eder.

9.5. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında herhangi bir kişisel veri aktarımı olması halinde, Taraflar, kişisel verileri (i) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), yürürlükteki mevzuata ve genel ilkelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun düzenlemeleri ve kılavuzlara, ve (ii) ilgili kişilerden alınan açık rıza ile ilgili kişilere yapılan bilgilendirmeye , ve (iii) ilgili kişilerden alınan açık rızaya uygun olarak işlemekle (kişisel verilerin elde edilmesi, toplanması, işlenmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi, saklanması, kaydedilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, yurt dışına aktarılması, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya kanunda sayılan veri işleme şartları bulunmaksızın kişisel verileri diğer Taraf’a aktaramaz. Tarafların her biri diğer Taraf’a aktaracağı kişisel verilerle ilgili olarak Kanun’da belirtilen ilgili kişinin açık rızasının gerekli olmadığı şartların sağlanmaması halinde, kişisel verilerin diğer Taraf’a aktarımına ilişkin olarak sunucuları yurt dışında bulunan bulut tabanlı sistem ve veri saklama alanları ile diğer Taraf’ın yurt içi ve yurt dışında bulunan iştiraklerini ve bağlı şirketlerini de kapsayacak şekilde ilgili kişilerin açık rızalarının alınmasından sorumludur.

9.6. Müşteri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca "denetleyici" olarak tüm kişisel veriler için tam sorumluluk taşır ve bu sorumluluğu kabul eder. LİMONHOST, kişisel verilerin bu Anlaşma kapsamında depolandığı ve/veya işlendiği ölçüde, Kişisel Verilerin KorunmasI Kanunu uyarınca "Veri işleyici" olarak Müşteri'nin talimatlarına uyacaktır. LİMONHOST’un sunduğu hizmetlerin kapsamını aşan Müşteri talimatları LİMONHOST’un teknik ve kurumsal uygunluğuna tabi olacaktır ve bunların maliyeti Müşteri'ye aittir. LİMONHOST ve Müşteri, kişisel verileri kötüye kullanımdan korumak üzere geçerli veri koruma yasalarının gereksinimlerini karşılamak için gerekli tüm teknik ve kurumsal önlemleri uygulayacaktır.

9.7. Müşteri'ye ait kişisel veriler işlendiği ölçüde LİMONHOST, Müşteri verilerini işlemekle görevlendirilen personelinin geçerli yasalara uygun olarak veri korumasına ve veri gizliliğine uymasını zorunlu kılacaktır.

9.8. LİMONHOST, bu Anlaşma kapsamındaki sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken ölçüde, kişisel verilerin işlenmesi için alt yükleniciler görevlendirmeye yetkilidir. LİMONHOST alt yüklenicilerinin ilgili tüm veri koruma kurallarına uymasını zorunlu kılacaktır.

10. BİLDİRİMLER

Taraflar, bu sözleşmede ve sipariş formunda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri 10 (on) gün içerisinde diğer Taraf'a yazılı olarak, noter aracılığı ya da iadeli-taahhütlü posta ile tebliğ edilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli kabul edilecektir.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK VE SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden dolayı geçersiz veya uygulanamaz kılınması halinde, söz konusu bu geçersizlik veya uygulanamazlık sadece o hükmü bağlayacak ve işbu sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecek ya da geçersiz veya uygulanamaz kılmayacaktır.

12. SON HÜKÜM

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak damga vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. İş bu sözleşme bununla birlikte 12 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak elektronik ortamda veya fiziksel olarak imza altına alınmıştır. Her iki durumda da sözleşmenin geçerliliği hakkında bir tereddüt bulunmamaktadır. LİMONHOST gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve LİMONHOST’a ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
7/24 Destek ile her zaman yanınızdayız!